Πτυχία ξένων γλωσσών αναγνωρισμένα από ΑΣΕΠ

Ο καλύτερος και πιό έγκυρος τρόπος να σας αποδείξουμε τους αναγνωρισμένους τίτλους απο τον ΑΣΕΠ είναι να σας έχουμε το ίδιο το "Παράρτημα Ξένων Γλωσσών" από τον ΑΣΕΠ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄.

 ΤΙΤΛΟΙ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ

 Η γνώση  της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής:

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.  ή

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN  ή

γ) με  πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον  είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας  της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική , είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :

       • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) τουΠανεπιστημίου  CAMBRIDGE.

                    

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, τουΠανεπιστημίουτου CAMBRIDGE.

InternationalEnglishLanguageTestingSystem (IELTS) απότοUniversityofCambridgeLocalExaminationsSyndicate (UCLES) – TheBritishCouncilIDPEducationAustraliaIELTSAustraliaμεβαθμολογίααπό 7,5 καιάνω .

CERTIFICATEOFPROFICIENCYINENGLISHτουΠανεπιστημίου   MICHIGAN

LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENTCOMMUNICATION-τουEDEXCEL.

• ISE IV Integrated Skills in English Level 3 Certificate in ESOL International  τουTRINITYCOLLEGELONDON.

CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening)-MASTERY- καιCITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικάγιατηναπόδειξητηςάριστηςγνώσης) ήCITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY-καιCITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONALSPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικάγιατηναπόδειξητηςάριστηςγνώσης).

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2).

•   ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).

•  Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP) : CEF C2.

• Test of Interactive English, C2 Level.

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

       •  CERTIFICATEINADVANCEDENGLISH (CAE) τουΠανεπιστημίουτουCAMBRIDGE.

•   BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, τουΠανεπιστημίουτου CAMBRIDGE.

InternationalEnglishLanguageTestingSystem (IELTS) απότοUniversityofCambridgeLocalExaminationsSyndicate (UCLES) – TheBritishCouncilIDPEducationAustraliaIELTSAustraliaμεβαθμολογίααπό 6 έως 7.

BusinessEnglishCertificateHigher (BECHigher)απότοUniversityofCambridgeLocalExaminationsSyndicate (UCLES).

  

LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCEDCOMMUNICATION-τουEDEXCEL.

CERTIFICATE IN IntegratedSkillsinEnglishISE IIIτουTRINITYCOLLEGELONDON.

CITY & GUILDSLEVEL 2 CERTIFICATEINESOLINTERNATIONAL (reading, writingandlistening)  - EXPERT- καιCITY & GUILDSLEVEL 2 CERTIFICATEINESOLINTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικάγιατηναπόδειξητηςπολύκαλήςγνώσης) ή  CITY & GUILDSCERTIFICATEININTERNATIONALESOL -EXPERT-καιCITY & GUILDSCERTIFICATEININTERNATIONALSPOKENESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται  αθροιστικάγιατηναπόδειξητηςπολύκαλήςγνώσης).

ADVANCEDLEVELCERTIFICATEINENGLISH (ALCE) τουHELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) καιτηςΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣΕΝΩΣΕΩΣ.

ΤΕSTOFENGLISHFORINTERNATIONALCOMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογίααπό 785 έως 900 τουEDUCATIONALTESTINGSERVICE/CHAUNCEY, USA.

•  EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1).

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2  (Common European Framework equivalent level C1).

•  ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).

• Test of Interactive English, C1 +  Level.

• Test of Interactive English, C1 Level.

(γ) Καλήγνώση (Β2) :

       •FIRSTCERTIFICATEINENGLISH (FCE) τουΠανεπιστημίου   CAMBRIDGE.

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, τουΠανεπιστημίουτου CAMBRIDGE.

InternationalEnglishLanguageTestingSystem (IELTS) απότοUniversityofCambridgeLocalExaminationsSyndicate (UCLES) – TheBritishCouncilIDPEducationAustraliaIELTSAustraliaμεβαθμολογίααπό 4,5  έως 5,5.

BusinessEnglishCertificateVantage (BECVantage)απότοUniversityofCambridgeLocalExaminationsSyndicate (UCLES).

(MCCE) MICHIGANCERTIFICATEOFCOMPETENCY   IN  ENGLISH  τουΠανεπιστημίουMICHIGAN.

LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPERINTERMEDIATECOMMUNICATION-τουEDEXCEL.

CERTIFICATE IN IntegratedSkillsinEnglishISE IIτουTRINITYCOLLEGELONDON.

CITY & GUILDSLEVEL 1 CERTIFICATEINESOLINTERNATIONAL (reading, writingandlistening) -COMMUNICATOR- καιCITY & GUILDSLEVEL 1 CERTIFICATEINESOLINTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικάγιατηναπόδειξητηςκαλήςγνώσης) ή  CITY & GUILDSCERTIFICATEININTERNATIONALESOL - COMMUNICATOR - καιCITY & GUILDSCERTIFICATEININTERNATIONALSPOKENESOL - COMMUNICATOR  - (Συνυποβάλλονται  αθροιστικάγιατηναπόδειξητης  καλήςγνώσης).

TESTOFENGLISHFORINTERNATIONALCOMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογίααπό 505 έως 780 τουEDUCATIONALTESTINGSERVICE/CHAUNCEY, USA.

•  EDI Level 1 Certificate in ESOL International  JETSET Level 5 (CEF B2).

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2).

• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).

•  Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) : CEF B2.

• Test of Interactive English, B2 + Level.

• Test of Interactive English, B2 Level.

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης  της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:

(i)  βεβαίωση του  φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή                ή (ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

Β) ΓΑΛΛΙΚΑ

  Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2)  αποδεικνύεται, ως εξής:

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• Δίπλωμα ALLIANCEFRANCAISE

• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION  LETTRESή  DALFC2.

• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχριτο 1999 οτίτλοςτουδιπλώματοςήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II).

 

DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE).

Certificat V.B.L.T. Niveau professionnel  τουΠανεπιστημίουΓενεύης.

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

DIPLOMED’ ‘ETUDESSUPERIEURES (DES) (χορηγείτομέχριτο 1996).

DELF 2NDDEGRE (UNITESA5 ETA6) ή  DALF C1.

CERTIFICATPRATIQUEDELANGUEFRANCAISE (SORBONNEI).

Certificat V.B.L.T. Niveau opératioNnel  τουΠανεπιστημίουΓενεύης

(γ) Καλή γνώση (Β2) :

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

•  DELF 1ER  DEGRΕ  (UNITESA1, A2, A3, A4) ήDELFB2.

• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE  (τοοποίοχορηγείτομέχριτο 1996).

 • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2.

 • Certificat V.B.L.T. Niveau social  τουΠανεπιστημίουΓενεύης.

Σημείωση:  Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού .

       Γ)  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2)  αποδεικνύεται, ως εξής:

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• Πιστοποιητικό  GROSSESDEUTSCHESSPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιστημίου  Ludwig-Maximilianτου Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe.

KLEINESDEUTSCHESSPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου  Ludwig-Maximilianτου Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe .

ZENTRALEOBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe .

•  ZertifikatV.B.L.T. ProfessionalesLeben  του Πανεπιστημίου Γενεύης.  

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

•  GOETHEZERTIFIKATC1 του Ινστιτούτου Goethe.

ZENTRALEMITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι τον Μάιο 2007) του Ινστιτούτου Goethe.

• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) τουΙνστιτούτου Goethe.

• Österreichisches  Sprachdiplom (ÖSD) C1 Oberstufe Deutsch.

Zertifikat V.B.L.T. Selbständiges Leben  τουΠανεπιστημίουΓενεύης.

(γ) Καλή γνώση (Β2) :

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

GOETHEZERTIFIKATB2 του Ινστιτούτου Goethe.

ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB)τουΙνστιτούτου Goethe.

• Österreichisches  Sprachdiplom (ÖSD) B2 Mittelstufe Deutsch.

  •Zertifikat V.B.L.T. Soziales Leben  τουΠανεπιστημίουΓενεύης.

  Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ

  Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2)  αποδεικνύεται, ως εξής:

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

•  DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.

 

DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA .

DIPLOMADITRADUTTORE  ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE.

•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) τουΠανεπιστημίουτηςΠερούντζια.

 

Certificato V.B.L.T. Livello professionale τουΠανεπιστημίουΓενεύης.

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

DIPLOMADILINGUAITALIANA ( του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας).

DIPLOMAAVANZATODILINGUAITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης).

CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) τουΠανεπιστημίουτηςΠερούντζια.

 

CertificatoV.B.L.T. Livellooperativo του Πανεπιστημίου Γενεύης.

• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003) ή   P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003) .

(γ) Καλή γνώση (Β2) :

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

CERTIFICATODICONOSCENZADELLALINGUAITALIANALIVELLO 3 (CELI 3) τουΠανεπιστημίουτηςΠερούντζια.

 

DIPLOMADILINGUAITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης).

CertificatoV.B.L.T. LivellosocialleτουΠανεπιστημίουΓενεύης.

• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003). 

Ε)  ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2)  αποδεικνύεται, ως εξής:

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

DIPLOMADELESUPERIORDEESPANOL.

DIPLOMADEESPANOLCOMOLENGUAEXTRANJERA (NIVELSUPERIOR) (MinistryofEducation).

CERTIFICADOSUPERIORE.O.I. (ESCUELASOFICIALESDEIDIOMAS (MinistryofEducation).

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).

(γ) Καλή γνώση (Β2) :

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 .

DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO).

 • DIPLOMADELEBASICODEESPANOL(Ministry of Education).

Ολοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα

Επίσης:

α)  Η άριστη  γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται καιμε τους εξής τρόπους:

(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,

(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 ,

(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο  των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

β) Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.

Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ μόνο μετά  την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

Σημείωση:

α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.

β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.

Η  άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ 347/2003).  Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας  πρέπει να προσκομίσουν  επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια  επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.