Συνοπτική παρουσίαση των εξετάσεών CAMBRIDGE

Ως CAMBRIDGE EXAMINATIONS PREPARATION CENTRE όλες οι εξετάσεις μας έχουν συσχετιστεί με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR), το διεθνές πρότυπο για την περιγραφή της γλωσσικής ικανότητας. Αυτό διευκολύνει την παρακολούθηση της προόδου των σπουδαστών στα Aγγλικά και βοηθά τους εργοδότες και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να διαπιστώνουν τη γλωσσική ικανότητα των σπουδαστών.

 
 
Cambridge English: Young Learners of English (YLE: Starters, Movers, Flyers)

(Επίπεδα CEFR pre-A1, A1, A2) 

Τρία διασκεδαστικά τεστ βασισμένα σε δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί για να ενθαρρύνουν τα παιδιά και να δείχνουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην εκμάθηση αγγλικών.

Ξεκινάμε και δίνουμε εξετάσεις από Senior A  με το CAMBRIDER FOR YOUNG LEARNERS OF ENGLISH: STARTERS LEVEL

Cambridge English: Key (KET) for Schools 
(Επίπεδο CEFR A2) 

Αποδεικνύει ότι οι σπουδαστές μπορούν να χρησιμοποιούν την αγγλική καθομιλουμένη σε βασικό επίπεδο.

Cambridge English: Preliminary (PET) for Schools 
(Επίπεδο CEFR B1 Pre-Lower level) 

Αποδεικνύει ότι οι σπουδαστές μπορούν να χρησιμοποιούν την αγγλική καθομιλουμένη σε μέσο επίπεδο.

Cambridge English: First (FCE) for Schools
(Επίπεδο CEFR B2 Lower Level)

Αποδεικνύει ότι οι σπουδαστές μπορούν να χρησιμοποιούν τον καθημερινό αγγλικό γραπτό και προφορικό λόγο σε ανώτερο μέσο επίπεδο για επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Αγγλικά ανώτατου επιπέδου

Cambridge English: Advanced (CAE) 

(Επίπεδο CEFR C1) 

Το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για σπουδές και εργασία σε αγγλόφωνες χώρες. 

Cambridge English: Proficiency (CPE) 
(Επίπεδο CEFR C2) 

Εξετάσεις ανώτατου επιπέδου που αποδεικνύουν ότι ένα άτομο γνωρίζει άπταιστα αγγλικά.